Uppstyrning av Magnussons (medvetna?) begreppsförvirring

» Begreppet Trigger warning är den märkning som skall finnas på den konst och litteratur på somliga amerikanska college och universitet som eventuellt skulle kunna uppröra någon. Shakespeare och Hemingway är exempel på litteratur som förses med trigger warnings. (Lätt att kontrollera)

 

» Academic Right Watch är en svensk sida som har till uppgift att försvara den fria, öppna, demokratiska akademin, och uppmärksammar fall där studenter, lärare, forskare och andra inom universitetsvärlden, tvingas till tystnad, blir av med sitt arbete eller på andra sätt behandlas djupt orättfärdigt för att de valt att stå upp för sanning och rättvisa. (Lätt att kontrollera)

 

» Intellectual Dark Web är ett skämtsamt namn på en löst sammanhållen grupp av demokratiska, upplysningsorienterade intellektuella som vill värna det fria samtalet. Politiskt är spektrumet stort men i huvudsak liberaler. Absolut inga extremister. (Lätt att kontrollera)

 

» Systernättidskrifterna Areo Magazine och Quillette drivs av liberala kvinnor, Helen Pluckrose (vänsterliberal) respektive Claire Lehmann (klassisk liberal). Dessa tidskrifter och de synnerligen begåvade fri- och människorättsdrivna redaktörerna har under lång tid utsatts för trolling och brunsmetning. Det kan tilläggas att även extremhögern ansätter de båda redaktörerna för att vara vänsterextremister. (Lätt att kontrollera)

 

» Skämtbilden i DA#6.17 är sannolikt den enskilda företeelse som fått allra mest uppmärksamhet. Skämtbilden var just detta – en skämtbild men med ett allvarligt budskap om att en konsekvent läsning av Critical Dietetics gör att man hypotetiskt sett skulle kunna hamna i denna uppenbart orimliga situation som tecknas. Vad jag inte visste då, 2017, var att många som engagerar sig i kritisk teori tar allt som uttrycks i ord eller bild som bokstavligt. Man missar att saker ofta måste tolkas i sitt sammanhang. Det omöjliggör sådant som humor. Och det vet jag nu. Det är synd eftersom humor är ett effektivt sätt att kommunicera. Stand up-komiker har t ex  slutat uppträda på de amerikanska college och universitet där den tillämpade kritiska teorin/PK-kulturens hegemoni råder, eftersom de inte kan skämta om något där längre utan att bli lynchade. (Lätt att kontrollera)

 

» Termen ”Snowflakes” kan tydligen användas nedsättande av alt-right som påstås. Jag hade ingen aning eftersom jag tar avstånd ifrån, och rör mig inte i sådana kretsar. Men jag vet att termen används av bekymrade akademiker, bl a av professor Rechtenwald, en tidigare marxist som gjort helt om då han insett vad Critical Social Justice kommit att innebära. Han skriver om detta i sin ”Springtime for Snowflakes: ‘Social Justice’ and Its Postmodern Parentage”. Snowflakes används för att sammanfatta ett bekymmersamt fenomen inom amerikanskt utbildningsväsende som kräver att all diskussion och debatt som någon kan ta anstöt av måste upphöra. Efter att jag uppmärksammats på att begreppet också används av högerextremister, har jag tagit bort det.

 

»Raljera/raljerande” är Magnussons återkommande epitet och tillmäle som hon knyter till allt och alla hon inte gillar. Om hon kunde presentera sakargument lika ofta så skulle vi kunna ha en reell diskussion. Att något uttrycks raljant säger inget om den argumentativa kraften i det som framförs. Spelad indignation och moraliserande känsloargument hör grievance studies till. Inte vetenskap eller rationell diskussion.

 

» Grievance studies” samlar de discipliner (eller delar av) som har som gemensamt mål att problematisera olika aspekter av den västerländska kulturen i avsikt att bekräfta maktobalanser och förtryck med grund i människors identitet och grupptillhörighet. Denna verksamhet är uttryckligen ideologisk och skall politiskt adresseras genom s k identitetspolitik. Konceptet kan skenbart tyckas gott och vällovligt. I realiteten destruktiv, oetisk och kunskapsfientlig.”Det vi kallar kunskap är skapat av mäktiga grupper – som män, vita, heterosexuella, icke funktionsnedsatta, västerlänningar – för att de ska kunna behålla sin makt. Vetenskapens syfte är, med detta sätt att tänka, att splittra, störa och bryta ned etablerade sanningar, även om dessa har den riktiga vetenskapen på sin sida. Modeordet ’normkritik’ bygger på samma tanke”(Ledare Svd 3/10 2018)

Kuriosa: 2015 gav IKV i Uppsala ut antologin: Klagandets Diskurs (syftande till sin egen disciplin). Klarsynt och profetiskt.

 

» Aggressiv, polariserande debatt med oförmåga att höra det andra lägret. Magnussons affekterade ”hate speech” tycks vara ett kardinalsymptom på den diagnos hon tycker sig se i samhället.

 

» Det mest intressanta i Magnussons tal är kanske vad det säger om henne själv. Inte det faktum att hon är så pass upprörd att hon är villig att riskera sin egen trovärdighet genom att leverera lättkontrollerade osanningar, utan att hon uppvisar ett betydande kunskapsunderskott beträffande den ideologi hon så intensivt saluför. Magnusson gör gällande: ”KD-perspektivet är alltså: ’det finns en sanning, man kan se den från olika håll.’ MF tolkade detta som att ’vad som helst kan vara sant och ingen kunskap är egentligen giltig’.” [Sic!]

Det här tyder på en ovilja att ta till sig information även när den presenteras Magnussons näsa. Antingen är detta ännu ett uttryck för intellektuell ohederlighet (som att medvetet fara med osanning) eller så är det ytterligare en i raden av premisser levererade av Magnusson i hennes iver att bekräfta Dunning Kruger-effektens giltighet.

Redan 2018 demonstrerade Magnusson i sin replik till min Trojanska häst-artikel att hon kanske inte riktigt hade full koll på vad hon förfäktade, vilket jag tror framgår i mitt svar till hennes replik.

Inom filosofin är det oerhört viktigt att man före en diskussion definierar vad som avses. Annars förlorar man snabbt markkänning. Magnussons ovan citerade mening påkallar omedelbart två reflektioner: 1) Har hon ens brytt sig om att närmare förstå KD:s  – ytterst den kritisk teorins – grundpremisser? Eller är hon i egenskap av revolutionär kommunist så het på de subversiva aspekterna av KD att den tidig-klassiska marxismens (modernistiska) materialism fortfarande anomalistiskt försanthålls? 2) Äpplen & päron: Magnusson verkar inte ha riktigt klart för sig skillnaderna mellan ”kunskap”, ”sanning” och ”fakta”. Heller inte hur nyckelbegrepp som ”perspektiv”, ”relativism” och ”subjektivism” avgränsas och står i förhållande till varandra.

Jag kommer därför inom kort att ägna en egen sida åt att i lättillgängligaste mån försöka förklara KD:s och den kritiska teorins relativism.

Men det som måste betraktas som mest utmanande för förnuftet är att en person som

• blandar ihop ideologi och vetenskap,

• inte har några problem med att presentera medvetna osanningar inför kåren,

• samt demonstrativt saknar fundamenta om kunskaps- och vetenskapsteori,

är ledamot i DRF:s specialistbedömarnämnd! (Därtill under decennier varit organiserad i en organisation, KPMLI(r)*, som hyllar världshistoriens värsta förbrytare genom sina brott mot mänskligheten. Skulle DRF engagera en person är aktiv i motsvarande högerextremistiska organisationer som Vitt Ariskt Motstånd eller Svenska Nazistpartiet?)

Förtroende för förbundets specialistkompetens står genom denna tillsättning inför en allvarlig risk att undermineras.

 

Tips! Den som är intresserad av att förstå den kritiska dietetikens/kritiska teorins kunskapsteoretiska svagheter kan rekommenderas denna lilla skrift Rädslan för Kunskap med förord av professor Åsa Wikforss. Den kräver inga förkunskaper. Om du är lite mer bekant med problemområdet föreslås Maria Baghramians mycket klara och pedagogiska arbete.

 

——————-

* OBS! Detta är uppgifter som Magnusson själv, aktivt och frivilligt, offentliggjort i publicistiska och andra allmänt tillgängliga sammanhang. Om så icke vore fallet skulle informationsdelgivningen utgöra ett brott mot Dataskyddsförordningen.