2020-06-21

Akademi under belägring

I den senaste utgåvan av tidskriften Dietisten refereras det i ledaren till texter på denna sida som behandlar Critical Social Justice (CSJ) och postmodernistisk kritisk teori. I den pdf som finns härintill, Kritisk Dietetik, kan du informera dig om den kritiska teorin i allmänhet, och om den kritiska dietetiken i synnerhet. I kolumnen intill finns även kommenterande texter till en aktuell ”brunsmetningskampanj” initierad av den svenska kritiska dietetikens kanske mest larmande protagonist. Kampanjen utgör ett tydligt exempel på hur företrädare för doktrinen (”the Theory”) försöker tillämpa de begrepp som berörs i nämnda ledare, t ex cancel culture och deplatforming.

Deplatforming och cancel culture är två definierande markörer för CSJ/Theory. Intellektuell regression till ett magiskt tänkande, avhumaniserande gruppetikettering, kontroll genom skuld och skam, hierarkisk tribalisering, är några andra definierande drag. Proselyterna säger ofta att den kritiska dietetiken ”bara är ännu ett verktyg i lådan”. Men åskådningen utgör tvivelsutan ett veritabelt Hornbach för den kunskapsföraktande anti-humanisten.

Sidan kommer att kompletteras med ytterligare material om CSJ, ”wokes” och kritisk teori/dietetik.

En uppmärksammad text på temat:

Hurtling Toward Totalitarianism: A Call To Action In Defense Of All We Hold Dear

2020-06-05

Förtydligande avseende den kampanj som drivs av Maria B. Magnussons (verksam vid Angereds Närsjukhus)

Det finns uppfattningar om att konflikten mellan Forslin och Magnusson skulle handla om en affekterad pajkastning som bedrivs inför öppen ridå. Detta uppfattning bestrids. Frågan är betydligt mer angelägen och gäller ytterst de legitimerade dietisternas profession – och legitimitet. Diskussionen handlar inte om person, utan ytterst om sak – om vilka idéer och värden som bör vara vägledande för dietistkåren. Därför är det också viktigt att du som dietist försöker att förstå vad de olika positionerna verkligen representerar och framför allt – kan leda till.

Det påstås också i ett utskick av DRF att dietistaktuellt.com ägnar sig åt ”personangrepp”. Inget kan vara mer felaktigt. Det finns ingen önskan eller avsikt att förolämpa, nedvärdera eller på annat sätt smutskasta Magnusson. Texterna som berör detta ärende handlar i huvudsak om att presentera fakta och styra upp de osanningar Magnusson lagt fram i ord och text. Det har dock varit viktigt att försöka förstå hennes motiv till sitt förtal eftersom dessa ligger i linje med den kritiska dietetiken och har samma teoretiska och historiska grund. Ett led i denna ambition har varit att redogöra för den extrempolitiska bakgrund (totalitär kommunism) som Magnusson är anhängare av vilket hon själv gärna framhåller i olika sammanhang.

Argument som associerar en debattmotståndare med något som allmänt betraktas som nedsättande/dåligt, kan också definieras som ett ”personangrepp”. Men idag betraktas inte stalinism, extremvänster eller antidemokratisk som ”allmänt” negativa uttryck, utan tvärtom är hyllade av många och allt fler auktoritetshyllande grupperingar i samhället – både inom den extrema högern och vänstern – som något eftersträvansvärt. ANTIFA och AFA är några aktuella exempel på extrem våldsvänster.

Men det finns även legitima ”personangrepp” som inte knutna till ad hominem-argumentering. Det är helt i sin ordning att ”sakligt kritisera en person för att sakna de kvalifikationer och/eller personliga egenskaper som krävs för en viss post eller tjänst, om vederbörande kandiderar till, eller redan besitter ett sådant uppdrag”. En sådan saklig kritik framförs på dessa sidor.

På Angereds Närsjukhus finns idag flera personer med en problematisk agenda både avseende svensk sjukvård och demokrati. Personerna är anslutna till Svenska Kommunistpartiet (tidigare KPML(r) – Kommunistpartiet Marxist Leninisterna revolutionärerna). Enligt partiprogrammet vill de införa diktatur i Sverige och man ställer sig inte tvekande till att uppnå sina mål medelst terror. Joseph Stalin och Mao Zedong är några av de tyranner partiet hyllar som hjältar.

 

2020-05-15

”Det är allvarligt när personangrepp och anklagelser om dolda agendor tar fokus från sakfrågorna” Anna Careborg, rubrik i SvD, 15 maj 2020.

Kommentar till Maria B Magnussons inlägg från DRF:s årsmöte 26/3

Paris 1894. Alfred Dreyfus, av judisk börd, vanäras offentligt för förbrytelser han är helt oskyldig till. En konsekvens av ryggradslöshet, korruption och rasism inom rättsväsende och militärledning. Dreyfus döms vid en skenrättegång och deporteras därefter till Djävulsön där han hålls fängslad i fem år.

 


2019-12-15

Dietistaktuellt tar time-out

Avtalet mellan DRF och produktionsbolaget STODAB har avslutats och DRF pausar tidskriften Dietistaktuellt under obestämd tid.

Styrelsen för Dietisternas Riksförbund 2019/20 har fattat beslut om att göra ett ”omtag” av förbundets kommunikativa plattform, vilket bl a berör förbundets hemsida, nyhetsbrev, sociala medier och tidskrift. Riktlinjerna för denna nya strategi kommer att dras upp under DRF:s Årsmöte i samband med förbundets kongress 26-27 mars på Scandic Star i Sollentuna.

Dietistaktuellt, en viktig del att stärka den professionella tillhörigheten

Under de senaste 25 åren har Dietistaktuellt producerats och givits ut kostnadsfritt av förlaget och produktionsbolaget STODAB.

Dietistaktuellt har varit en viktig del i omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och i att stärka den professionella tillhörigheten. Magnus Forslin har  varit redaktör för Dietistaktuellt sedan tidningens start i början på 90-talet. Han har under alla år drivit tidningen med stor entusiasm och lyhördhet för dietistkåren.

Fortsatt omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning

Produktionsbolaget har i början av 2020 tillsammans med dietister och nutritionister med ett starkt engagemang i den vetenskapliga metoden, lanserat tidskriften Dietisten.

Dietisten är en oberoende tidskrift med syfte att presentera konsekvensneutral och vetenskapligt baserad information inom området kost, nutrition och hälsa, utan vinklande hänsyn.

Tidskriften har strukturerats och komponerats med den legitimerade dietisten som läsare, men även andra målgrupper kommer att ha behållning av den – såsom nutritionister, nutritionssjuksköterskor, kostchefer/kostekonomer, logopeder, liksom läkare med intresse för kost, nutrition och hälsa. Den breda sammansättningen av läsare kommer förhoppningsvis att bidra till att olika perspektiv på angelägna frågor inom området kan behandlas.

Har du anmält dig?

Du kan erhålla Dietisten helt kostnadsfritt om du har, eller är på väg att skaffa en akademisk utbildning inom området kost, nutrition eller hälsa. Erbjudandet gäller även studenter inom området.